shadow

חישוב מדדיי מניות בישראל  נעשה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב העובדת בשיתוף פעולה עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בישראל קיימים שני מאגרי מניות הנקראים תמר ורימון, אשר הוקמו כתוצאה ממשברים בענף המניות. ב- 2008 נפלה הבורסה בארה”ב ויחד איתה הבורסות בעולם. גם ישראל ניזוקה ממשבר זה, דבר שהוביל את הבורסה להכניס למשקל המניה את כמות המניות הנמצאות בידי הציבור על מנת למנוע ולמזער תלות בשווי השוק בלבד. ב2017  הוכנסה רפורמה נוספת בעקבות נפילתה של מניית טבע, דבר שגרם לזעזוע בשוק המניות. ברפורמה זו החליטו על כמה צעדים חשובים בניהם הקמת המאגרים תמר ורימון.

קיימים שני סוגי מדדים בבורסה:

מדדי בנצ’מרק – רוב המדדים מהסוג הזה עוסקים במדד של סוף היום ונבדקים רק בסיום יום המסחר.

מדדי השקעה – מדדי השקעה הינם מדדים מתקדמים אשר ברובם בוחנים כל 15 שניות את מצב המניות בשוק.

 

הבורסה מחשבת שלוש משפחות של מדדי השקעה:

מדדי מניות בישראל ורפורמת הפיזור: 

על מנת להפחית את הריכוזיות במדדי הבורסה הוכנסו ב2017 השינויים הבאים במדדים:

♦ משקל המניות הגדולות הופחת והורחבה האופציה לאפשר למספר גדול יותר של מניות להשתתף במדד

♦  שופר האופן של המעקב אחרי המדד 

♦ הוקם מאגר המניות תמר שנכללות בו 300 מניות עם תנאי סף שאינם מחמירים 

♦ הוקם מאגר המניות רימון שנכללות בו כ200 מניות מתוך המניות שנמצאות במאגר תמר, עם תנאי סף מחמירים יותר.

♦ עדכון משקל המניות במדדים נעשה בתדירות של אחת לחודש במקום אחת לרבעון.

♦ עדכון מדדים חצי שנתי בחודשים פברואר ואוגוסט.

 

מתדולוגיה הנשענת על חברת המדדים הבינלאומית FTSE:

♦ מתודולוגיה שהקלה על ניהול המעקב שהביא לצמצום עלויות הניהול.

 

רפורמת כמות ההצפה:

♦ הבורסה שינתה את שיטת החישוב שנשענה על שווי השוק ועברה לחישוב הנשען על שווי החזקות הציבור.

 

מדדי מניות בישראל  הינו תחום מעניין ומורכב. ישנם כיום קורסים מקוונים בזום אשר ניתנים בחינם ומיועדים לסוחרים הרוצים להבין את המושגים הפיננסיים. באפן קל וברור.

Author

Admin